GIỚI THIỆU Chung GIỚI THIỆU Chung

Giới thiệu chung về dự án ABD

|
Lượt xem:
Mục tiêu của Dự án là cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng để tạo động lực cho phát triển các đô thị

1. Giới thiệu:
Mục tiêu của Dự án là cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện
đồng bộ cơ sở hạ tầng để tạo động lực cho phát triển các đô thị: thành phố Bắc Giang (tỉnh
Bắc Giang), thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), và huyện Sapa (tỉnh Lào Cai). Dự án
được thực hiện từ năm 2016 – 2020 với tổng mức đầu tư là 121,67 triệu USD.
Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang được triển khai tại thành phố Bắc Giang với tổng mức đầu
tư trên 40 triệu USD trong giai đoạn năm 2016-2020. Có mục tiêu cụ thể như sau:
- Mục tiêu lâu dài:
+ Mở rộng mạng lưới giao thông, từng bước hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng của thành phố
đồng thời tạo động lực cho phát triển mở rộng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh doanh thương
mại dịch vụ và khai thác tiềm năng du lịch, tạo công ăn việc làm tăng thêm thu nhập cho người
dân góp phần phát triển toàn diện về kinh tế xã hội của thành phố Bắc Giang.
+ Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh quan môi trường đô thị qua đó nâng
cao sức khỏe, chất lượng sống cho nhân dân.
+ Cải thiện và mở rộng mạng lưới giao thông nhằm đẩy mạnh các họat động kinh tế giữa các
thành phố trong khu vực, phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng.
- Mục tiêu ngắn hạn:
+ Giảm thiểu tình trạng ngập úng trong đô thị thông qua việc cải tạo nâng cấp hệ thống thoát
nước, nạo vét, kè các ao hồ và nâng cấp các trạm bơm.
+ Cải thiện được điều kiện vệ sinh môi trường do xử lý thu gom được triệt để nước thải về trạm
xử lý không để chảy chảy vào các ao hồ của thành phố và bơm ra Sông Thương như hiện nay;
cải thiện và nâng cao cảnh quan môi trường đô thị.
+ Xây dựng được mạng lưới giao thông để gắn kết giữa các khu vực, qua đó xóa bỏ được tình
trạng chia cắt giữa các khu vực của thành phố như hiện nay; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển
hạ tầng đô thị tại các khu vực ngoài trung tâm thành phố.
+ Nâng cao hiệu quả của các hoạt động vận chuyển hàng hóa, dịch vụ của người dân trọng nội
thành và các thành phố trong khu vực xung quanh.
- Quá trình thực hiện dự án:
+ Năm 2013: Tiếp cận nguồn vốn ADB. Cùng tư vấn của ADB đi khảo sát lựa chọn các
danh mục đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ
+ Năm 2014: Chuẩn bị văn kiện dự án trình Bộ Kế hoạch thẩm định trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt

+ Năm 2015: Ký kết hiệp định vay vốn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án.
UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt dự án đầu tư.
+ Năm 2017: Phê duyệt điều chỉnh dự án phủ hợp với điều kiện thực tế.
+ Năm 2017: Phê duyệt bản vẽ thi công chi tiết, tiến hành đấu thầu các gói thầu xây lắp và
các gói thầu tư vấn.


Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 87
Tổng số trong ngày: 4801
Tổng số trong tuần: 4800
Tổng số trong tháng: 65834
Tổng số truy cập: 109481